Go directly to Breaking Barriers
AN INTRODUCTION

Welcome to Breaking Barriers

Breaking Barriers was an interactive research-project initiated and financed by Samsung. RISE Interactive in collaboration with community art platform Foajé X and research-theatre RATS investigated how teenagers viewed and preformed participation in digital and physical spaces. We met teenagers in youth-houses and libraries in three places in Sweden, with different socio-economical contexts. With one exception of a school-class of future game-designers, we met them in places they had chosen of their own free will. In our conversations, games and co-creations we discovered that the teenagers we interacted with had vague if any relationship to concepts such as citizen, society and - participation.

Their use of digital tools focused on consuming videos and communicating primarily with people in their own social circuit. Beyond specified areas for influence in school they did not know how to affect societal issues or how ideas and opinions could be expressed in a public space. The teenagers we met however clearly expressed that they had views and perspectives that could be of great importance for the political development.

We gradually changed our strategy during the project from questions to a more story-based format, where we as facilitators could share different examples of what it can mean to be a citizen and then use them for further discussion. The desire to see, hear and reflect on this was very big. In Sweden there has been a long period of a very open, un-intrusive attitude towards teenagers, in particular in youth-houses. The dominant idea being that the less interaction with grown ups the better.

We found that the longing for presence and examples from grown ups was clearly expressed in this project. We could envision a possible next step consisting of a citizen-library with stories about citizenship.

Breaking Barriers aligns with the research initiative and Stockholm Based development platform Prototyping Citizenship. That joins research fields around co-creation and organizations, digital culture, engagement and learning practices in order to support organizations and businesses to identify lack of democracy and co-develop tailor-made methods for inclusion and developed trust cultures.

FORSKNINGSPROJEKT

Breaking Barriers – för ungas ökade inflytande

Genom berättelser gör vi världen begriplig tillsammans. Vi lever i en tid som på ytan svämmar över av berättelser. Men vid ett närmare betraktande är det kanske snarare åsikter och uttryck vi har så rikligt av i våra sociala medier, press och populärkultur. Vi är omgivna av löften om hur enkelt vi kan ge uttryck för vår åsikt och mening. Samtidigt har vi ett alltmer diskuterat underskott på aktivt medborgarskap. Få personer engagerar sig i lokala politiska processer eller utnyttjar möjligheten att påverka i frågor som engagerar. Kunskapsresistens och falsk fakta skapar stuprör av segregerade grupper som äger olika världsbilder. I en uppmärksammad studie för några år sedan visade Cambridgeforskare att ungdomar och unga vuxna inte kunde identifiera kommersiellt finansierade budskap på sociala medier som ett sådant ens när det var märkt med ett företagsnamn.

Vår tid ropar efter berättelser som hjälper oss att förstå vår egen roll i världen och tillsammans med andra. Berättelser som lyfter olika erfarenheter, olika sätt att ta plats och olika sätt att skapa tillsammans med andra. Berättelser som hyllar olikheter och visar oss hur vi kan agera och tänka kring förändring och inflytande.

Det här är en reseskildring från projektet Breaking Barriers. Det är också en stafett-pinne, en inbjudan och en uppmaning till fortsatt utforskande.

OM PROJEKTET

INLEDNINGSVIS

Breaking Barriers initierades av Samsung Corporate Responsibility Norden och genomfördes av RISE Interactive. Breaking Barriers undersökte hur ungdomar vill och kan utöva samhällsinflytande och hur deras digitala rum kan vara en möjlig resurs i detta.

Under ett halvår träffade vi ungdomar i åldrarna femton till nitton på tre olika platser i Sverige, Kista, Nacka och Sätra. Genom intervjuer och workshops diskuterade vi vilka samhällsfrågor som de tycker är viktigast och hur de kan och vill utöva inflytande.

Sammanfattningsvis kan vi säga att de ungdomar vi träffade, vid en första fråga, identifierade samhällsfrågor de ville påverka väldigt nära och väldigt långt ifrån sin egen tillvaro. Å ena sidan skolmatens kvalitet – och å andra sidan väpnade konflikter i världen. Därutöver lyfte de frågor om attityder och förhållningssätt som rasism och homofobi.

Den digitala miljön används inte för att diskutera eller försöka förändra och påverka. Den är ganska begränsad och domineras av kommunikation mest med de en redan känner och konsumtion av videos och i någon utsträckning bloggar. Upptäcka nytt på webben sker genom vänners rekommendationer snarare än eget utforskande.

Vår slutsats är att det saknas kunskap om vad ett medborgarskap innebär som möjlighet, rättighet och ansvar. Därför faller också många delar bort som påverkansbara eller ens möjliga att identifiera som omständigheter och förutsättningar valda av någon för något. Mitt torg, min fotbollsplan, min skola, reglerna i min familj, min buss, min park.

Breaking Barriers valde att möta ungdomar framförallt på platser där de vistas frivilligt; bibliotek och ungdomshus. Vi är nyfikna på vilken roll sådana platser spelar för ungdomar i dag och hur samspelet mellan vuxna och ungdomar ser ut.

Vi tror att det behövs fler platser som inte är specifikt dedikerade till ett intresse, som är gratis och där olika sorters vuxna finns som samtalspartner och stöd.

 

Breaking Barriers forskningsarbete har bedrivits genom ett antal olika sorters deltagarprocesser. Huvudägare i projektet har varit RISE Interactive. RISE Interactive är ett experimentellt forskningsinstitut som arbetar med inkluderande designprocesser. Som partners i projektet bjöd vi in två teatrar. Dels på grund av deras djupa respektive lokala förankring hos ungdomar och omfattande erfarenheter av att arbeta med deltagandeprocesser, berättelser och gestaltning. Den ena teatern är RATS, en forskningsteater inom Stockholms Universitet och den andra är Foajé X, en community-artplattform i Gävle.

Tillsammans har vi delat kunskaper och perspektiv på samhällsinflytande och samskapande och utvecklat de metoder som använts i projektet.

Vi har valt att kalla det här materialet för en reseskildring eftersom det redogör för erfarenheter vi gjort under en specifik sträcka, en tid, en serie möten och ett antal geografiska platser. Vi vill dela våra iakttagelser med andra som är i möte med ungdomar, i samtal och verksamheter där frågor om tillhörighet och frihet är närvarande.

Vi har drivits genom Breaking Barriers av en djup oro som vi vet att vi delar med många andra. Det är en oro som rymmer en förlust, verklig eller inbillad, av en delad värdegrund i ett samhällsbygge. Det är en oro som också är en fruktan för det hat och de konflikter som de polariserade västerländska samhällena nu präglas av. En djup oförmåga att leva i fredlig mångfald och entusiastisk debatt. Vanmakt och förvirring präglar hur många av oss uppfattar vår plats i ett samhälle och i världen.

Breaking Barriers är ett projekt för hopp. Inte ett passivt och godtyckligt hopp utan ett informerat, aktivt och ständigt nyfiket hopp. Breaking Barriers är hoppet om andra sätt att mötas, beskriva vad vi upplever och dela det med andra. Hoppet om att vi alla får plats i en berättelse om världen.

”What I am trying to cultivate is not blind optimism but what the philosopher Jonathan Lear calls radical hope. ”What makes it radical”, Lear writes, ”is that it is directed toward a future goodness that transcends the current ability to understand what it is.” Radical hope is not so much something you have but something you practise; it demands flexibility, openness and what Lear describes as ”imaginative excellence_.” Radical hope is our best weapon against despair, even when despair seems justifiable; it makes the survival of the end of your world possible.”

Junot Diaz

Det här materialet äger ingen särskild ordning. Vi tänker oss att du vandrar runt i det som en i en charmigt vanvårdad trädgård och stannar upp där något intresserar dig. Vi äger inte det här materialet. Tvärtom vill vi gärna att det lånas, byggs om och byggs till efter behov. Kanske kan det vara en plats för samtal eller stöd i verksamhet.

Vi har många att tacka som varit våra reskamrater.
Först och främst de ungdomar som tålmodigt låtit oss ställa frågor, leka, skriva, filma och utforska. Era tankar är kärnan i Breaking Barriers.

Vi har haft följeslagare med ovärderliga kunskaper som de frikostigt delat med sig av. Ihsan Kelleciouglu, Robin Harms Oredsson, Anna Sterlinger, Carl Heath, Rebecca Medici, Emilia Stenberg, Karin Aaseby och Maja Fröberg