Go directly to Breaking Barriers
AN INTRODUCTION

Welcome to Breaking Barriers

Breaking Barriers was an interactive research-project initiated and financed by Samsung. RISE Interactive in collaboration with community art platform Foajé X and research-theatre RATS investigated how teenagers viewed and preformed participation in digital and physical spaces. We met teenagers in youth-houses and libraries in three places in Sweden, with different socio-economical contexts. With one exception of a school-class of future game-designers, we met them in places they had chosen of their own free will. In our conversations, games and co-creations we discovered that the teenagers we interacted with had vague if any relationship to concepts such as citizen, society and - participation.

Their use of digital tools focused on consuming videos and communicating primarily with people in their own social circuit. Beyond specified areas for influence in school they did not know how to affect societal issues or how ideas and opinions could be expressed in a public space. The teenagers we met however clearly expressed that they had views and perspectives that could be of great importance for the political development.

We gradually changed our strategy during the project from questions to a more story-based format, where we as facilitators could share different examples of what it can mean to be a citizen and then use them for further discussion. The desire to see, hear and reflect on this was very big. In Sweden there has been a long period of a very open, un-intrusive attitude towards teenagers, in particular in youth-houses. The dominant idea being that the less interaction with grown ups the better.

We found that the longing for presence and examples from grown ups was clearly expressed in this project. We could envision a possible next step consisting of a citizen-library with stories about citizenship.

Breaking Barriers aligns with the research initiative and Stockholm Based development platform Prototyping Citizenship. That joins research fields around co-creation and organizations, digital culture, engagement and learning practices in order to support organizations and businesses to identify lack of democracy and co-develop tailor-made methods for inclusion and developed trust cultures.

FORSKNINGSPROJEKT

Breaking Barriers – för ungas ökade inflytande

Genom berättelser gör vi världen begriplig tillsammans. Vi lever i en tid som på ytan svämmar över av berättelser. Men vid ett närmare betraktande är det kanske snarare åsikter och uttryck vi har så rikligt av i våra sociala medier, press och populärkultur. Vi är omgivna av löften om hur enkelt vi kan ge uttryck för vår åsikt och mening. Samtidigt har vi ett alltmer diskuterat underskott på aktivt medborgarskap. Få personer engagerar sig i lokala politiska processer eller utnyttjar möjligheten att påverka i frågor som engagerar. Kunskapsresistens och falsk fakta skapar stuprör av segregerade grupper som äger olika världsbilder. I en uppmärksammad studie för några år sedan visade Cambridgeforskare att ungdomar och unga vuxna inte kunde identifiera kommersiellt finansierade budskap på sociala medier som ett sådant ens när det var märkt med ett företagsnamn.

Vår tid ropar efter berättelser som hjälper oss att förstå vår egen roll i världen och tillsammans med andra. Berättelser som lyfter olika erfarenheter, olika sätt att ta plats och olika sätt att skapa tillsammans med andra. Berättelser som hyllar olikheter och visar oss hur vi kan agera och tänka kring förändring och inflytande.

Det här är en reseskildring från projektet Breaking Barriers. Det är också en stafett-pinne, en inbjudan och en uppmaning till fortsatt utforskande.

METOD

DESIGN-ANTROPOLOGI, COMMUNITYART OCH DELTAGARPROCESSER

I arbetet med Breaking Barriers har vi undersökt hur olika discipliners sätt att arbeta med deltagande som ett sätt att utforska och utveckla något kan informera och inspirera varandra. Vi har sammanfört design-antropologi, Community-art och konstnärliga processer som inkluderar målgruppen.

Frågan om hur ungdomar kan ges och ta plats är central för många samhällsinstitutioner. Många initiativ har tagits för att skapa dialogprocesser, utveckla verktyg som ger ökad access till påverkan tx appar och mötesplatser. Ändå är de för få, för tillfälliga och fungerar ofta dåligt i räckvidd och effekt.

Undersökningar visar att ungdomar i ökande utsträckning vill påverka det samhälle i vilket de lever men att de samtidigt upplever ett minskande förtroende för att det är möjligt.

Vi behöver nya sätt att undersöka och organisera deltagande. Design-antropologi är en metod för att låta designprocessen, att undersöka behov hos en grupp eller ett sammanhang och utveckla förslag på tjänster eller produkter som kan förbättra, arbeta med antropologiska tekniker. Det betyder att lyssna mer och stanna längre i en nyfiket skuggande fas där man verkligen försöker uppfatta komplexiteten i människors erfarenheter och förutsättningar.

RISE Interactive arbetar ofta med de här teknikerna för att ge samarbetspartner och målgrupper större egenmakt men också för att vi erfar att det ger ett mer informerat slutresultat med stor potential för samägande. Vi har en metod-verktygslåda med sätt följa med in i någon annans värld, att fråga, dokumentera och kartlägga.

FOAJÉ X

Community-art är ett annat sätt att arbeta med deltagande. Det är en sorts mellan-form som ofta skrivs just på engelska eftersom community är svåröversatt i sin betydelse av både gemenskap och samhälle. Ett community-artprojekt tar oftast sin utgångspunkt i en lokalt förankrad grupp. Ett centralt begrepp för många community-artprocesser är förhandling. Med det avses de återkommande dialoger mellan olika projektparter och deltagare tx initiativtagare och konstnärer och de medborgare som ingår i projektet.

Beslut om nästa process-steg, andra som ska involveras, material som ska produceras och hur ett eventuellt resultat ska presenteras tas genom förhandlingar. Det betyder att projektet är elastiskt och oförutsägbart i såväl omfattning och tid som innehåll. Men ett lyckat community-artprojekt ger deltagarna en stark känsla av ägande och låter berättelser som annars inte skulle ha tagit plats få möta en publik.
Foajé X har arbetat med olika grupper, ibland med utgångspunkt i en plats, ibland i en åldersgrupp, ibland i ett behov eller helt personliga historier. Sättet att dela och gestalta berättelserna har skilt sig åt. Ibland har det blivit radioteater, ibland scenkonst. Den konstnärliga gestaltningen har alltid åtföljts av samtal i olika former för att fånga upp publiken.

 

RATS Teater

RATS är en forskningsscen på Stockholms universitet som i sin praktik tar med sig många viktiga deltagarprocesser. Flera av Rats produktioner handlar om att tillgängliggöra historiska forskares tankar och liv på ett sätt som äger relevans i dag och ger unga möjlighet att förstå detta på ett meningsfullt sätt. Ett annat starkt tema i Rats produktion är det samtidspolitiska klimatet med särskilt fokus på exkluderade grupper och platser. Rats sätter alltid ungas egenmakt i fokus i såväl process som konstnärlig gestaltning och rätten till det egna uttrycket är också temat för Rats prisbelönta kort-film Liv.
Rats arbetar i Husby och Kista med ungdomsgrupper men också med tx föräldrar som är en viktig förutsättningsgrupp. Rats konstnärliga gestaltning korslägger performativitet och deltagande med hjälp av digitalitet och ny teknik. En teaterföreställning kan omges av interaktion i en app där målgruppen får dela egna erfarenheter och upplevelser. Synpunkter från en publik kan bli en del av verket på rullande ljusskyltar. En app kan guida till platser och berättelser.

Frågor och utmaningar vi har gemensamt mellan disciplinerna;

Hur bjuder vi in deltagare?
Hur förstår, förklarar och förankrar vi förutsättningarna i ett projekt för och med deltagare?
Hur skapas olika roller och ansvarsområden i våra projekt?
När vi behöver förändra roller, hur går vi tillväga?
Av vem initieras olika faser i projektet?
Hur formulerar vi gränsen mellan utforskande arbete och hur något ska presenteras?
Hur följer vi upp projekt?


Under projektets gång samlade vi till seminarier med våra samarbetspartner för att diskutera hur de arbetar. De hittar här.

Skunk project management

When you work with participatory processes count on that things might not work out the way you thought or planned them to work out. An initiative can be full of good intentions and still things get lost in translation, mixed up or misunderstood. If you practice a relaxed attitude towards this it will be easier to work. A couple of guidelines:

Don’t take anybody’s word for anything

People promise all kinds of things out of ambition, the goodness of their heart or a possibility (that can change).

Check up on how things are going regularly and offer to help out when needed.

Ask questions that the other party might not have thought about such as:

How have you been inviting people? When will you have confirmation? Is there an agreement in place? Etc

Their replies will give you an orientation.

Work with what you’ve got

Don’t make anyone feel as if they should be someone else.

(Like saying something in the lines of ”this exercise was originally designed for older people) Restart and see the possibilities in what you have in front of you. Be happy that there is one instead of unhappy that there isn’t two.

Don’t get paralyzed

When things don’t turn out the way you expected – change. Don’t keep pushing until it’s too late to do anything at all.

Find another group, another time etc. It might not be what you had expected but it will be something to work with.

Find a need you can fill

Sometimes the best way to access someone is to offer help with something very ordinary that might not be directly related to what you want to explore.

But it can offer up a good place to start.

They are your guests

It doesn’t matter who you have in front of you. They give their time so take care of them. Make sure that you have some fika.

Have a plan B. And a plan C

Just because it didn’t work out today doesn’t mean it won’t work out tomorrow